การหาปริมาตรทรงกรวย


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรทรงกรวย จากสูตรการหาปริมาตรทรงกรวย ดังนี้

ปริมาตรของกรวย = 1/3 x พื้นที่ฐาน x ความสูง
หรือ ปริมาตรของกรวย = 1/3 πr^2 h ( 1/3 x พาย x รัศมียกกำลัง2 x สูง )
...................โปรแกรมหาปริมาตรทรงกรวย


ความยาว รัศมี (cm , m)

ความสูง (cm , m)