การหาปริมาตรทรงสี่เหลียม หรือ ปริซึม


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรทรงสี่เหลียม จากสูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลียม หรือ ปริซึม ดังนี้

ปริมาตรทรงสี่เหลียม = พื้นที่ฐาน x h ( กว้าง x ยาว x สูง )
...................โปรแกรมหาปริมาตรทรงสี่เหลียม หรือ ปริซึม


ความกว้าง (cm , m)

ความยาว (cm , m)

ความสูง (cm , m)