การหาปริมาตรทรงพิระมิด


เราสามารถคำนวณหาปริมาตรทรงพิระมิด จากสูตรการหาปริมาตรทรงพิระมิด ดังนี้

ปริมาตรทรงพีระมิด = 1/3 x พื้นที่ฐาน x h ( 1/3 x (ด้าน x ด้าน) x สูง )
...................โปรแกรมหาปริมาตรทรงพิระมิด


ความยาวฐาน / ด้าน ที่ 1(cm , m)

ความยาวฐาน / ด้าน ที่ 2(cm , m)

ความสูง (cm , m)