การหาพพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส


เราสามารถคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ดังนี้

พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน x ด้าน
...................โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส


ความกว้าง (ด้าน1)

ความยาว (ด้าน2)