คำนวณกำไร ขาดทุนหุ้น


จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)


ราคาทุนหุ้นเดิม (บาท/หุ้น)


จำนวนหุ้นที่จะขาย (หุ้น)


ราคาหุ้นที่จะขาย (บาท/หุ้น)