คำนวณเปอร์เซนต์


** เลือกคำนวณตามแบบที่ต้องการ **

A - หาค่า จาก % ของจำนวนตั้งต้น


(เมื่อ ทราบจำนวนตั้งต้น กับ % เช่น 5% ของ 1000 คือเท่าไร)

จำนวนตั้งต้น (บาท , หน่วย)

ร้อยละ / เปอร์เซนต์ (%)B - หา % ของจำนวนที่มี จากจำนวนตั้งต้น


(เมื่อทราบจำนวนที่มี กับจำนวนตั้งต้น เช่น จำนวน 500 ของ 1000 คิดเป็นกี่ %)

จำนวนตั้งต้น (บาท , หน่วย)

จำนวนที่มี (บาท , หน่วย)C - หาจำนวนตั้งต้น จาก % และจำนวนที่มี


(เมื่อทราบจำนวนที่มี กับ% เช่น จำนวน 1000 คิดเป็น 5% ของจำนวนตั้งต้นเท่าไร)

จำนวนที่มี (บาท , หน่วย)

ร้อยละ / เปอร์เซนต์ (%)