การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

คำนวณดอกเบี้ยเบื่องต้น


(การคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้น ใน 1 ปี ( 12 เดือน))

จำนวนเงินต้น (บาท)

ดอกเบี้ย/ปี (%)