การแปลงหน่วย กิโลกรัมเป็นปอนด์


เราสามารถแปลงหน่วยกิโลกรัมเป็นปอนด์ จากโปรแกรมการแปลงหน่วย ดังนี้

...................


แปลงหน่วย กิโลกรัมเป็นปอนด์


กิโลกรัม (kg)......................

แปลงหน่วย ปอนด์เป็นกิโลกรัม


ปอนด์ (lb)