โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก


A- คำนวณดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์


เงินฝาก (บาท)

ดอกเบี้ย (% ต่อปี)
............................

B- คำนวณดอกเบี้ย เงินฝากประจำ


เงินฝาก (บาท)

ดอกเบี้ย (% ต่อปี)

ระยะเวลา ( ใส่ตัวเลข 3, 6, 12 เดือน)