เปรียบเทียบราคาสินค้า


- สินค้า A -


ราคาสินค้า A (บาท)

ปริมาณ (ชิ้น, น้ำหนัก)

- สินค้า B -


ราคาสินค้า B (บาท)

ปริมาณ (ชิ้น, น้ำหนัก)