การแปลงปีศักราช


เราสามารถแปลงหน่วยปีพุทธศักราช (พศ.) หรือ คริสศักราช (คศ.) จากโปรแกรมการแปลงหน่วยศักราช ดังนี้

...................


แปลงปีพุทธศักราช (พศ) เป็น คริสศักราช (คศ)


ปีพุทธศักราช (พศ)...................

แปลงปีคริสศักราช (คศ) เป็น พุทธศักราช (พศ)


ปีคริสศักราช (คศ)